En fond til en styrket fremtid
– om Per og Lise Aarsleffs Fond

Da Per Aarsleff A/S børsnoteres i 1984 opretter Per Aarsleff ved gavebrev Per og Lise Aarsleffs Fond. Fondens formål er at sikre den fortsatte beståen og videreudvikling af Aarsleff-koncernen, gennem besiddelse af A-aktiekapitalen. Derudover støtter fonden almenvelgørende og almennyttige formål.

Per Aarsleff begyndte sit forretningseventyr i 1947 ud fra et princip om styret vækst og en ambition om at gøre tingene bedre og mere effektivt. Per Aarsleff døde 87 år gammel i 2006 og var indtil få år før sin død engageret i virksomheden. Hans kone Lise Aarsleff døde 94 år gammel i 2017. Lise Aarsleff var i mange år et engageret medlem af bestyrelsen i Per Aarsleff A/S.

Aktiekapitalen i Per Aarsleff Holding A/S er opdelt i A- og B-aktier. Fonden besidder gennem A-aktierne og en mindre post B-aktier knap 44 % af stemmerne og knap 8,6 % af aktiekapitalen. Fonden er en erhvervsdrivende fond jf. lov om erhvervsdrivende fonde § 2 stk. 1 nr. 3. I kraft af stemmeandelen er fonden moderfond for Per Aarsleff Holding A/S.

Hovedformål - fortsat udvikling i Aarsleff-koncernen
Fondens hovedformål er at sikre den fortsatte beståen og videreudvikling af Aarsleff-koncernen. Fonden skal derfor ved konsolidering befæste sin indflydelse i overensstemmelse med Per Aarsleffs ønske. Konsolideringen skal blandt andet sikre, at A-aktiekapitalen ved en eventuel kapitaludvidelse i Per Aarsleff Holding A/S kan forhøjes i samme forhold som B-aktiekapitalen. Derfor er politikken, at den væsentligste del af fondens overskud overføres til fondens egenkapital, og at en mindre del går til uddelinger.

Holdninger – langsigtet og solid udvikling
Fonden ønsker at medvirke til, at Aarsleff-koncernen prioriterer hensyn til en langsigtet sund og stabil udvikling. Dette indebærer bl.a. en god soliditet, en sikker risikohåndtering og vægt på konstant udvikling og innovation. Den grundlæggende basis for udviklingen ligger i sund virksomhedskultur med værdier, som animerer til engagement, fokus, stræben og ansvarlighed.

Uddelinger - Til glæde og gavn
Fonden kan yde støtte til almenvelgørende eller almennyttige formål. Dette gælder særligt kulturelle områder og idéudvikling på teknologiske, tekniske eller videnskabelige områder. Idéudvikling støttes især, hvor der ikke kan findes støtte andetsteds, hverken offentligt eller privat, og hvor støtten er medvirkende til at skabe samfundsmæssigt nyttige resultater.

Konkret ydes især støtte til:
· Kulturelle områder inden for Aarhusområdet
· Idéudvikling, uddannelse og forskning på tekniske områder. Dette indebærer blandt andet, at ingeniørstuderende ved danske læreanstalter har mulighed for at søge studierejselegater via udfyldelse af ansøgningsskema som kan downloades herfra.